PADMASHREE AWARD

 

Shri Jaspal Rana ----2001

Lt. Col. RVS Rathore ----2005

Abhinav Bindra -----2009

JITU RAI--2020

Shri Vijay Kumar

Shri Gagan Narang ---2011